จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนประเภทโครงการโรงเรียน
จำนวนโรงโรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๒ลดเวลารุ่น๑
1สพป.กรุงเทพมหานคร นายสุรชัย ทองทวี 37 2 1 1 0 13 0 34 3
2สพม. เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 67 0 0 2 3 1 0 0 0
3สพม. เขต 2 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 52 0 52 1 0 2 0 32 6
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน 143 8 63 1 0 36 1 65 14
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - 102 6 45 0 26 14 1 46 10
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน) 81 5 0 0 0 4 1 39 11
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 93 6 42 0 9 9 0 42 9
8สพป.จันทบุรี เขต 1 นายมนตรี ทัดเทียม 87 5 47 1 5 18 2 45 8
9สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 108 6 0 1 10 11 2 64 10
10สพม. เขต 17 นายพิทยุตม์ กงกุล(รก.) 39 0 0 2 10 4 0 35 4
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายวิสูตร เจริญวงษ์ 142 8 57 1 7 47 2 71 14
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน 154 9 74 1 0 3 2 61 25
13สพม. เขต 6 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ 54 0 0 4 0 0 0 0 0
14สพป.ชลบุรี เขต 1 นายวสันต์ นาวเหนียว 82 5 15 1 0 4 0 40 9
15สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ) 112 7 49 1 0 0 0 0 0
16สพป.ชลบุรี เขต 3 นายวิชัย พวงภาคีศิริ 81 5 0 1 6 4 0 73 8
17สพม. เขต 18 นายสมศักดิ์ ทองเนียม 50 0 0 2 0 2 0 26 5
18สพป.ชัยนาท ว่าง 180 11 103 0 26 25 2 91 18
19สพป.ตราด -ว่าง- 110 6 52 1 0 16 2 0 0
20สพป.นครนายก ดร.สุดา สุขอ่ำ 134 7 132 0 4 14 1 36 22
21สพป.นครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 128 7 53 1 0 30 2 55 12
22สพป.นครปฐม เขต 2 นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน) 122 6 45 1 0 10 2 69 20
23สพป.นนทบุรี เขต 1 นายกำจัดคงหนู 32 2 1 0 1 0 0 0 0
24สพป.นนทบุรี เขต 2 นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 64 4 14 1 6 6 1 15 19
25สพม. เขต 3 นายมานะ พุ่มบัว 47 0 0 1 0 2 0 22 3
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 103 6 29 1 0 0 0 0 0
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายวิชัย แสงศรี 67 4 14 1 10 6 0 37 4
28สพม. เขต 4 นายนพพร พิพิธจันทร์ 43 1 1 3 0 0 0 0 0
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก 122 7 63 1 18 7 2 55 12
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 90 0 0 0 0 8 1 81 9
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายดำเนิน เพียรค้า 123 7 78 1 32 10 1 55 14
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 113 7 60 0 1 9 1 61 5
33สพม. เขต 7 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 44 0 0 3 5 3 0 38 4
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ 188 11 87 0 21 45 3 170 18
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.) 164 10 90 1 9 66 3 66 16
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายกนก ปิ่นตบแต่ง 104 6 74 1 0 0 2 0 0
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 126 7 76 0 0 0 1 0 0
38สพม. เขต 10 ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ 60 0 0 0 0 0 0 0 0
39สพป.ระยอง เขต 1 นายสุพรรณ หารธุจิต 116 8 23 0 8 2 1 50 22
40สพป.ระยอง เขต 2 นายธงชัย มั่นคง 88 5 0 1 9 1 1 0 0
41สพป.ราชบุรี เขต 1 182 11 103 1 5 23 2 0 0
42สพป.ราชบุรี เขต 2 - 150 9 0 1 3 28 2 127 23
43สพม. เขต 8 นายสมชาย รองเหลือ 55 0 0 3 6 4 0 28 5
44สพป.ลพบุรี เขต 1 ว่าง 175 11 112 1 18 42 2 143 32
45สพป.ลพบุรี เขต 2 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 139 8 68 1 19 32 1 124 16
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน) 72 4 12 1 0 7 0 0 0
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 71 4 17 0 10 1 0 31 7
48สพป.สมุทรสงคราม นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ 74 5 42 1 3 15 2 0 9
49สพป.สมุทรสาคร นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน 103 25 25 0 0 15 0 50 10
50สพป.สระแก้ว เขต 1 146 9 65 0 34 10 3 0 0
51สพป.สระแก้ว เขต 2 บรรลุ ดารา 125 7 50 0 16 10 1 53 13
52สพป.สระบุรี เขต 1 นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน) 128 8 78 1 0 19 3 115 13
53สพป.สระบุรี เขต 2 นายปราโมทย์ แสนกล้า 141 8 66 0 0 25 2 60 14
54สพป.สิงห์บุรี นายสุเมธี จันทร์หอม 111 6 78 1 9 23 3 33 12
55สพม. เขต 5 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 64 0 0 0 0 0 0 0 0
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 140 9 79 1 2 31 2 106 33
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นายเกษม คำศรี 136 6 69 1 0 0 2 0 0
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายไพศาล ปันแดน 127 0 74 1 4 17 0 114 13
59สพม. เขต 9 นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน 61 0 0 4 8 14 0 19 18
60สพป.อ่างทอง รก.นายสมปอง คงอ่อน 152 9 98 1 1 39 3 41 35
รวม 6,204 333 2,476 57 364 787 65 2,618 587
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/10/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน