ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี14136488333316151515
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)1413638831321651514
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)148658833331612159
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี1486831316215
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นางสาวกัลยาณี นรสิงห์147684332162156
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายดำหริ งิมสันเทียะ14136689333316151515
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายสุดใจ มอญรัต141062843333164154
8ประถมศึกษาชัยนาท -นายวิระ แข็งกสิการ149658833321615157
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายปัญญา แก้วเหล็ก141166883132167151
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ1413668531311681510
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)1413648932331651514
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า141364893233165157
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม14964853232164157
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน1496688313164159
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-141364883333165158
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)1411628833331681514
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์1413648833331661514
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายทวีพล แพเรือง141364883333166158
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 1476683132164153
20ประถมศึกษาราชบุรี 2นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1476486332164154
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี1413648831331641512
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวีระ ทวีสุข14964853132162156
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน1413658831331681511
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก14136689333316141514
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)14763873131164155
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง142681331161153
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)1412618732331651510
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์14762833132163157
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน146484332164156
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์14136489333316151515
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน141364893133166156
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ141363883131631512
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า14126288313162155
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)14683331162152
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2)141364883233165159
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายไสว สารีบท147618313165153
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา1416833161153
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม14136487313168159
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)14136488313216101514
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว141364883232164154
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)141365883231163157
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ14116387313163159
43ประถมศึกษาตราด - - ว่าง -1410648933331651513
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต149628231321614156
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง14964883233162158
46กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 11468331615
47กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 221468331615
48ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์14763853331610157
49มัธยมศึกษา 3นายมานะ พุ่มบัว141063853233167157
50มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์149668633331641511
51มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์1411648733331651511
52มัธยมศึกษา 6นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์1411668732331661513
53มัธยมศึกษา 7นายธีระวัฒน์ วรรณนุช141263863131661511
54มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ141063823333165155
55มัธยมศึกษา 9นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช14683331615
56มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ149658632331615157
57มัธยมศึกษา 17นายวรวิทย์ พรหมคช 141364883333167159
58มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม141262883332165154
59มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ1468331615
60มัธยมศึกษา 2นายไพรัช แสงทอง141165853333165155
61ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู141364883333165156
62ประถมศึกษานครปฐม 1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา1413648932331671513
รวม 0 593 0 208 0 367 0 104 0 123 0 356 0 477
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน