แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 19 14 4 37 37 37191914000053632112137
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ14 36 12 1 63 63 204323015180100252472263
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช30 51 20 2 103 103 27763832126020024979331411003
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี12 43 7 5 67 62 2438271131300007532271443115110
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ82 87 9 3 181 88 5434612253000058625221693112127810
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์82 74 5 161 161 1045790545130000121534047341781311213028
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี93 50 2 145 145 1004565440100000531252854483211320
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย107 68 1 1 177 110 85255015140000610753296841219511
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล98 61 1 2 162 150 995191047140000111446339201341311831
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ70 66 3 139 139 97425416576000041316911141021119813
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง72 45 4 1 122 122 1002261335150000121199725122
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง64 69 6 139 139 85544817940100131344620242310111311619
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง62 38 2 1 103 103 8419726232000009878186103
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี64 74 2 1 141 139 95448713205030019137493130112121110038
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-46 52 3 101 57 332427320200004522313731144411
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)22 50 8 1 81 81 54275451400000574123810131116811
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 437 51 4 92 91 484349523411009883810985142156130
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย43 69 6 3 121 66 30364801010000663251782615411
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี103 67 5 2 177 109 72374714266000021104422919641228819
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-68 76 4 148 130 874392027501001313051362313211111612
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี78 58 2 138 70 4426382126000076434121022662
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี72 59 5 136 127 7156801315000081215532213212211214
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน72 50 3 1 126 95 643158132600002914622105311218112
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก57 57 6 1 121 118 7939885182000021087129521111091
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)40 46 3 89 89 6425353260000036782774
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี67 24 2 93 59 392044012100002572123921535
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์77 44 2 123 110 723888225000001210835302873111119713
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ43 27 2 72 72 47255332070000170342082211111666
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก24 59 16 4 103 103 455873538300001397210493811001
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์51 82 3 2 138 138 8850740421801005413512112017
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน63 79 6 1 149 149 98516664340100341477610301410048
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ76 52 3 1 132 132 864659021301009912984161872210329
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า71 43 4 1 119 121 73488192110100271196324131811165
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์62 50 1 113 113 912255182122300710059161252212128526
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ18 36 15 2 71 71 34373421525010056951941216010
36ประถมศึกษาสระแก้ว 170 68 7 1 146 145 10837109141010100113514311361
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล45 74 2 121 123 81428762830100011781652228723
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม43 34 4 2 83 36 2313130300000283417132111342
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์37 63 6 106 106 63437401660000141025720115221118916
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม16 56 9 1 82 77 4235432215110010636412174
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ48 57 6 1 112 111 68434701971000449843173861229416
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ2 54 24 1 81 69 1851336302000076537116611111634
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง50 55 4 1 110 110 67435883351100101017217544129412
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต19 79 13 4 115 115 5956816202110091099013241110310
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง28 54 4 1 87 87 543355111102002983397211011227017
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72 72 175544115201000161616311595
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช2 15 11 19 47 46 442204198011024645146
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ8 27 18 11 64 64 115335221400000161288104231211603
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร2 11 9 21 43 42 422310145000024141142
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร5 16 12 21 54 50 9413177800006433093111472
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 19 11 11 44 43 63731127100002413234211421
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 23 20 11 55 55 2530000000065455353
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน1 24 16 20 61 61 2593721180000006060161
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน7 24 16 13 60 55 946331615201001155444322494
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์7 16 10 6 39 39 112825133100000343839
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1 12 14 23 50 50 14935129300002465050
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 14 16 37 67 67 67306181800005666766
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 7 43 52 52 15192015100010248422221150
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู1 24 5 2 32 32 428200121200001322053211302
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์43 69 6 3 121 65 34315119300006642417862121578
รวม 2,492 2,836 456 303 6,087 5,434 2987 2447 3053 328 1343 371 8 26 2 0 765 0 3045 864 647 334 93 27 26 29 16 6 4 8 39 4695 596
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน