ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี1 5,67720,5311,61527928,1020012201227916400243791640024314424612205121442460039014424600390791640024379164002437916400243791640024320
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)11 5,44416,8581,916024,2183091,10777802,1947853,2551,29205,332048623807241,4434,5991,16507,2071,1704,3551,16806,6935061,47742402,407162545131083824072721601,1832761,29234801,91627690334801,527100
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)2 7,87127,1074,0862439,088003850385089515201,047001001026089538501,54026089538501,54009115202430000000000080423301,037080423301,03713
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี 4,35618,1875,02727127,84100000000000000000000000000000000000000000000000000
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นางสาวกัลยาณี นรสิงห์4 7,64924,5345,0499637,3281133612061681195609206101,0200106670173202635206101,0539941721610742308141012510001020010010201414582161109251334212161078016
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายดำหริ งิมสันเทียะ26 5,25816,9173,303025,4782351,4661,17002,8717445,1281,73107,6036386823101,1621,7876,3731,22509,3851,0693,3791,13205,58029798423401,515448800132244000644102,42236603,1983052,13640302,844187
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายสุดใจ มอญรัต 4,64415,8782,265022,78700000000000000000000000000000000000000000000000000
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง63 5,17215,6432,880023,6955951,8861,81404,2951,1428,0302,137011,3093391,26678702,3923,08611,3162,313016,7152,00610,0781,895013,9795304,058576625,2262856688201,0352856688201,0351,0165,9781,73408,7287094,8951,36406,968250
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง 5,08616,2883,100024,47400000000000000000000000000000000000000000000000000
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ24 4,85615,6363,68011624,2882429767609972562,5681,26704,09111252626409021,1055,4301,66208,1979783,9931,47606,4473911,71555402,66019663088196620871395561660861146453570656111
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)5 4,55014,6831,471020,70403925602950140256039600840842086243501,3172284837101,241076537101,1360000000000040393043300376037615
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า1 5,30016,3753,321024,9965717500232571750023200000571750023257175002320000000000000000000000000
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม24 3,20610,3841,895015,4851526642807092263,01838603,63002,11312702,2403563,590529144,4893693,24560404,2181512,45946503,07546160490255191250014485278420405010001086
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน19 5,62616,4232,772024,8219936047309327763,93886605,5808651824108451,1834,7441,03006,9578563,45246504,77321481716001,19100000000002941,2208801,60219983913201,17080
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-26 3,89111,3662,27311017,64000208282364773,2101,6203405,64721139282152,5329,4462,08811014,1769889,054996011,0382671,2561,739103,27210429100395104290003941519450025904510055306
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)21 4,95215,6963,17924124,0682001,2612,10103,5621,2778,6261,9303711,8701811,0688701,3362,98411,1551,93310816,1803,27811,3622,14310816,8919283,53082405,2821383495705441383495705445331,764285712,6532731,03918401,496192
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์28 3,86210,8972,59812017,477116369668851,2384212,7341,539854,779982799904763,2199,9142,4578515,6752,9068,7162,013013,63516242619407824472001164472201186812,06682603,5735521,65064802,85087
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน) 6,85320,5683,37530931,105000000168001680120012711660023733460079288300111000000000000000000004
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 19 7,58124,9733,331035,88510936825707344603,93696205,35825095523501,4401,1877,3611,05809,6061,1396,67697408,7895004,29158105,37223559600831235596508364842,06245903,0054101,94440802,762173
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-28 5,50216,1252,409024,03618966064201,4916535,7331,35307,7391001,41229501,8072,0909,3441,703013,1371,9407,7601,545011,2459644,15983005,95319576125401,21019565925701,1115933,38872204,7033792,73872303,840181
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี18 4,71115,1711,65212221,6561611,04076301,9644545,82567106,9506212,83911003,5701,4565,67152107,6488183,72552105,0643621,67924902,2902005696908381955696908334651,80631502,5862831,57121902,073100
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวีระ ทวีสุข26 5,11115,8131,985022,9091822,0081,93904,1292022,2461,77504,2238095964201,6813,42710,9561,832016,2153,31510,7151,939015,9692,1186,6831,341010,1420000000000028914304320100440144328
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน 3,90214,6771,664020,24300000000000000000000000000000000000000000000000000
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก15 5,57916,1582,82815024,71515350561101,2696463,66074205,0484011,20421501,8201,3434,41055106,3041,2173,96855105,7366682,34214203,152130389905281303891405334943,40268404,5803222,11240902,84389
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)16 3,64810,4492,3019516,493951,472782952,4446484,7711,07006,4892391,52648702,2521,6275,3121,066958,1001,0983,589886955,6684371,38544402,2661754159206821754159206828552,71065204,2175461,762672953,075154
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง 2,5528,358828011,73800000000000000000000000000000000000000000000000000
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 4,03010,6921,141015,86300000000000000000000000000000000000000000000000000
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสุรินทร์ ศรีสนิท 2,6918,1711,081011,94300000000000000000000000000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน1 7,44026,2234,4319938,193002700270084008400000651890025465189002546518900254291050013429105001342918900218291890021815
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์21 7,12922,7053,459033,293816791,18101,9415524,0001,15105,7032501,33049302,0731,6335,9621,26108,8568564,3721,15706,3854702,25077103,491289400122301004001704572,03351603,0062571,54839302,198159
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน25 6,70019,1174,042029,85913878464201,5644192,20491003,5333019823004581,0463,46099305,4999772,9551,16905,10129196549901,75519101183211051471,20953701,7934771341801,17877
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ 4,51814,3711,896020,78500000000000000000000000000000000000000000000000000
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1 4,45512,5392,340019,33400770773354477065409280100554040045955232002872231005300000000003311200145331120014514
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)27 3,83610,5832,585017,0041094881,89502,4925863,8031,51505,90421265156701,4301,5465,5681,6471968,9571,2594,6251,59607,48022582237101,4189330318505819330517205701265102580894972931340524104
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2)9 5,22822,6751,957029,8604632,68155803,7029026,10055807,5605603,14329303,9961,4618,784522010,7671,4518,213411010,0752391,51025001,999033622505611043822606743982,23226902,8993351,83611802,28977
36ประถมศึกษาสระแก้ว 120 6,29320,4524,365031,1102206101,78302,6138725,2002,21808,2902181,62398302,8241,3105,2721,84408,4269124,2602,01607,1885752,29579803,66819664516401,00519664517001,0111,0663,7311,92206,7195322,0951,57904,206156
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา12 5,16315,4402,867023,4705216930605271311,46027701,868736137007566562,13854503,3395362,10875403,398986201910909211400016121140001613882,01548502,8882911,54328102,11550
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม9 3,37813,3512,599019,3289217146007231861,04546001,6919743111206404524,78753405,7733931,55245502,40012959640501,130000000000092427147066692407137063651
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)1 4,94014,9402,509022,38900808008080000000000000000000000000000000000000000
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว21 5,56118,4952,797026,853001470147003,33703,33700630631,1995,1072,79709,1034,61815,6480020,26600118011800000000000000000000
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)31 5,93316,8932,628025,4541184012,62803,1474015,2382,62408,2636053935509545,50416,6022,574024,6803,37911,1632,145016,6876911,86768703,2450000037824501644041,29333702,03422388433701,444238
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ5 6,75324,9375,494037,184060251101,1131452,47879703,4201331,52363702,2936653,5031,17205,3405063,6471,07205,225481,30448301,835481656021948165602191331,32311801,5741339488801,16963
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง- 4,81515,4752,222022,51200000000000000000000000000000000000000000000000000
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต20 8,82732,0385,561046,42615574680601,7076056,4411,0923868,5242931,8266341002,8532,25010,4881,876014,6141,4547,3071,321010,0822381,36866502,27156239107040256239703021,1055,8891,01708,0116783,43851904,635136
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง 4,12714,1991,435019,76100000000000000000000000000000000000000000000000000
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน)8 5,42826,9584,1789136,6556018432205662642,21965803,1416233630507033902,529990733,9822062,8001,662734,74183365145059362199112037362199140040113962155001,31062211550082343
47มัธยมศึกษา 3นายมานะ พุ่มบัว1 0043,04525,55568,60000123001121320034700000000000000000000000000000000000
48มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 0029,09323,25152,34400000000000000000000000000000000000000000000000000
49มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์41 042037,74026,97965,139004100410002,7301892,919001350135008,4165,31613,73200505000000000000000002002000000
50มัธยมศึกษา 6นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์18 24366641,48231,63574,026001,3111001,411001,828271,855004141505640011,8948,84220,736008,9016,06714,968002,0891,2913,38000792710600183100283004,0262,9757,001001,6421,0552,69748
51มัธยมศึกษา 7นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 0023,17318,70241,87500000000000000000000000000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ1 0031,97623,54655,522001,00001,00000000002020000000202001,9631,6543,6170000000000001,9631,6543,61700200500700
53มัธยมศึกษา 9-31 026641,55928,70870,53300890509400020,44314,34734,790004010500024,21317,18941,4020024,21317,18941,402000000000000000003020500010708069
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ41 0032,47022,22454,694006,1902,1978,3870011,8163,81415,630001,2147501,9640015,98810,83026,8180014,1319,91124,042007,3165,02512,3410024616541100434264698009,5246,67216,196006,0964,09710,193180
55มัธยมศึกษา 17นายวรวิทย์ พรหมคช 12 5016314,42412,52827,165007860786001,294801,374006664130001,8001,3403,140007413881,129002131413540040400000001,6632,1183,781007571,0211,77838
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม45 024645,44530,92476,615001,08001,0800040,72816040,8880025002500038,84624,86763,713003861225080000000000000000040,72826,13766,8650040,72826,13766,865
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 0058,64953,178111,82700000000000000000000000000000000000000000000000000
58มัธยมศึกษา 2นายไพรัช แสงทอง 0068,56455,893124,45700000000000000000000000000000000000000000000000000
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู6 3,36612,6861,25031317,6150025302535212,69756403,78205098305928614,10241705,3807313,02841704,1768143311006240000000000105324004291052960040152
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา16 7,42724,6942,159034,2803831,13745201,9727183,60142204,7415832,34927803,2102,1946,93268509,8119834,15780005,9403591,39615401,90919551500710223601008245951,82734702,7695781,57927802,435115
รวม 800 251,170825,090601,419355,5592,033,2384,523 22,292 38,246 2,558 67,619 15,833 115,943 115,473 19,496 266,745 5,222 31,577 11,546 1,086 49,431 50,866 198,427 141,295 69,075 459,663 42,143 172,950 82,634 33,963 331,690 12,311 54,538 26,512 8,193 101,554 2,595 7,883 1,875 202 12,555 2,695 8,190 2,230 374 13,489 11,677 54,628 72,179 39,757 178,241 8,104 39,678 60,711 32,985 141,478 4,177
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน