ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 5,6770020,531001,615002790028,10200100370037003700370037003700370036
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)38 5,4442,5314616,8587,200431,9161,2316400024,21810,962452911151121461715310154915491521115013146
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)9 7,8718401127,1072,714104,08653413240039,0884,088104609850967098501012010120101201003095
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี64 4,3563,9009018,18715,675865,0273,88677271391427,84123,50084559076009580244301750016510958095803
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นางสาวกัลยาณี นรสิงห์26 7,6491,0341424,5343,427145,04977915969610037,3285,336142080178100175121179901771101799017990177110178
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายดำหริ งิมสันเทียะ117 5,2583,0085716,9179,878583,3031,7135200025,47814,599576260010559096671105590121430120440120440118451111
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายสุดใจ มอญรัต 4,6440015,878002,2650000022,7870000015200152001520015200152001520015200152
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง172 5,1724,5738815,64314,933952,8802,5799000023,69522,08593839008991081972899101017909981010377010278076
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง97 5,0862,5235016,2888,626533,1002,2367200024,47413,3855552470128470119560128470140350134410134410131440123
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ99 4,8562,6725515,6368,812563,6801,99754116141224,28813,49556505517365173642815718455089500865307762081
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)56 4,5501,7103814,6835,805401,4713712500020,7047,8863835220103250100262108200114140115130113150111170107
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า8 5,300256516,37574953,321246700024,9961,251553013920137401392013740138301383013740139
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม89 3,2062,6418210,3848,489821,8951,2266500015,48512,35680395305754058503634807338073380723816942069
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน93 5,6263,7756716,42310,130622,7721,8986800024,82115,803644851097460915029548010736010637010439010835091
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-91 3,8913,3888711,36610,229902,2732,0088811011010017,64015,73589465205151045552515106240061410633906042083
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)81 4,9524,9219915,69615,439983,1793,17010024124110024,06823,77199522905229052290542705625059220552606120069
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์88 3,8623,6949610,89710,427962,5982,4409412013811517,47716,69996731417716072201761708013082110801308013078
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน)11 6,853517820,5681,77693,37510333090031,1052,396884011840118401193011930119301184012020116
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 104 7,5813,8415124,97313,076523,3311,8525600035,88518,7695253550124580118595131510145370149330146360143390128
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-148 5,5024,9899116,12515,921992,4092,3189600024,03623,22897707806981064851787208070082680807008169090
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี74 4,7112,2464815,1717,969531,652703431220021,65610,91850493601053509838410832011030011129011129010733091
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวีระ ทวีสุข97 5,1114,2538315,81312,432791,9851,8339200022,90918,518816537010729095410102340113230113230116200111250124
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน4 3,90262214,67719111,66425200020,243278104012340123401234012520125201252012520125
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก83 5,5793,4866216,1589,321582,8281,7206115015010024,71514,67759503608041071491794208932089320893208932090
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)69 3,6482,6087110,4497,757742,3011,69374959510016,49312,15374522107020066240672307515074160771307218058
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง1 2,5521718,3583208280000011,73849010010400104001040010400104001040010400104
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)104 4,0303,4168510,6928,863831,141882770195015,86313,35684516116461148762626316956171550646206363091
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสุรินทร์ ศรีสนิท 2,691008,171001,0810000011,943000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน3 7,440215326,22366434,43100990038,193879221010210101201021010300103001030010300102
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์81 7,1293,5264922,70511,367503,4591,6694800033,29316,562503646194471865429843110438010537099430100420109
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน84 6,7003,1434719,1179,132484,0422,3705900029,85914,645495452010252093601103510112420113410109441110431101
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ1 4,51822014,3713501,8960000020,7855700100100100101001000100101
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า50 4,4551,4253212,5394,159332,340801340100019,3346,48534263109231086370923011002301002309924010122092
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)75 3,8362,4826510,5836,993662,5851,8827300017,00411,35767543308231069413783508627084290862708627069
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2)55 5,2284,0777822,67518,678821,9571,7468900029,86024,50182391805813052181591205813056150531805318056
36ประถมศึกษาสระแก้ว 171 6,2932,6354220,45211,306554,3653,9139000031,11017,8545745270119270108362115310127190130160126200125210111
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา48 5,1631,7463415,4405,283342,8671,2684400023,4708,2973536170109160104201107180110150109160107180108170104
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม50 3,3781,7315113,3518,185612,5991,0654100019,32810,98157243105429053291562706221062210622106320056
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)95 4,9404,3888914,94013,104882,5092,0238100022,38919,515873367036690307504065059460594605550056490104
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว82 5,5615,56410018,49518,4951002,7972,79710000026,85326,856100082008200820082008200820082008201
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)112 5,9335,8489916,89316,8601002,6282,61910000025,45425,327100625005259149630565606744168440585405557071
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ21 6,7531,6962524,9375,988245,4941,3362400037,1849,020241380765072907560765076507560738075
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง-1 4,81530115,47510812,2220000022,51213811002002002001102002002001
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต80 8,8274,5895232,03819,196605,5613,7736800046,42627,55859463807342168471823408630088280882808531086
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง 4,1270014,199001,4350000019,76100000880088008800880088008800880088
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน)50 5,4282,7955126,95816,513614,1782,1705291738036,65521,55159302105220047250531905715058140551705616055
47มัธยมศึกษา 3นายมานะ พุ่มบัว1 00000043,045317125,555133168,60045011002002002001011011011012
48มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 00000029,0930023,2510052,344000000000000000000000000000
49มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์41 0004200037,74036,8639826,97926,7439965,13963,606984100430043004300430043004300430043
50มัธยมศึกษา 6นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์25 243006660041,48217,5214231,63513,4574374,02630,97842111903717034191381604013140140401313815137
51มัธยมศึกษา 7นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 00000023,1730018,7020041,875000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ1 00000031,9761,963623,5461,654755,5223,6177100550055005500550055005500550055
53มัธยมศึกษา 9-34 00026626610041,55925,5376128,70824,8688770,53350,6717233102932029320303102734030310352604120060
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ43 00000032,47022,1266822,22414,4186554,69436,54467242403723034260362403327030300293012931045
55มัธยมศึกษา 17นายวรวิทย์ พรหมคช 14 50001631318014,4244,3683012,5284,1663327,1658,6653231012810129912991309030903090309035
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม 0002460045,4450030,9240076,61500480050005000500050005000500050002
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 00000058,6490053,17800111,827000001001001001001001001001
58มัธยมศึกษา 2นายไพรัช แสงทอง 00000068,5640055,89300124,45700000520052005200520052005200520052
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู27 3,3662,0676112,6868,159641,2501,0018031331310017,61511,540661413019130181402390248026602570239023
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา66 7,4274,7856424,69415,458632,1599484400034,28021,191624324210224299272103232115121116111113141114131100
รวม 3,034 251,170 119,665 48 825,090 399,951 48 601,419 177,519 30 355,559 87,003 24 2,033,238 784,138 39 1,693 1,536 8 4,104 1,549 9 3,898 1,718 46 4,173 1,481 8 4,410 1,246 6 4,428 1,231 3 4,367 1,288 7 4,335 1,321 6 4,291
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน