ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี36 5,6774,5608020,53118,854921,6151,1947427927910028,10224,887892412026110221412314028812980271002710036
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)63 5,4435,92810916,85416,180961,9161,8039400024,21323,91199461614222037270451904816050140481604519036
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)92 7,7536,7788726,87324,946933,9343,89599242410038,58435,64392474605944046570544906933172301713117330058
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี66 4,4914,1549218,30217,679974,5834,92710839539510027,77127,15598759076009580244301750016510958095801
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ64 7,5992,2443024,5047,252305,0311,16323960037,23010,6592936320153350146393156320158300158291159290157310166
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.)161 5,2645,0809716,91216,246963,3033,0969400025,47924,42296758607787066953788609668096680956909370187
7ประถมศึกษาอ่างทอง -รก.นายสมปอง คงอ่อน133 4,4793,6888215,36412,874842,1421,9269000021,98518,488849242011635199485112400117350118340118340118340100
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง172 5,1724,5738815,64314,933952,8802,5799000023,69522,08593839008991081972899101017909981010377010278076
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง156 5,0934,5578916,29115,457953,1003,09010000024,48423,104948181093820838759877011461011065010669010174094
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ105 4,8652,8325815,6229,635623,6812,20260131937124,29914,76261535717266171662795918455089500855407663080
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)95 4,5503,4117514,68311,586791,4711,2408400020,70416,237785840085430794729335098300100280992909533086
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายเล็ก ทาเพชร (รักษาราชการแทนฯ)57 5,7452,1883816,2736,281393,3499632900025,3679,4323734270116250110301114270121200125160122190121200114
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม103 3,2072,9779310,3299,394911,8481,4898100015,38413,86090446004863049593555606843068430664416249097
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน95 5,6203,8306816,38010,338632,7721,8986800024,77216,066654951097460915029548010736010637010439010835091
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-91 3,8913,3888711,36610,229902,2732,0088811011010017,64015,73589465205151045552515106240061410633906042083
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)81 4,9534,93310015,72415,424983,1793,17010024124110024,09723,76899522905229052290542705625059220552606120069
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์92 3,8623,84910010,89710,8561002,5982,59710012013811517,47717,440100771417716072201761708013082110801308013078
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน)122 6,6206,4809820,97020,760993,3433,2659800030,93330,50599774508042076451804209626098240982409329062
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 167 7,7756,5348424,93821,727873,4253,4019900036,13831,6628897780998308791410775012557013151012755012161083
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-148 5,5054,9919116,11415,969992,4092,3589800024,02823,31897737507377065841816908268086640816908466091
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี138 4,7204,70710015,17115,1991001,6521,6521001220021,66521,5581006771070700597747466010337010535010238010040050
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี135 5,1445,12710015,43115,343991,9611,95910000022,53622,42910082530914508253190460108280108280110260107290119
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน127 4,1164,11610014,52414,5241001,4261,42610000020,06620,066100685906859058681804707651078490784907552061
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก119 5,6015,4569716,17415,432952,8632,7849715015010024,78823,82296645706458051692616107547076460754707547067
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)80 3,6493,0448310,4498,967862,3011,80678959510016,49413,91284582506723064260642607317071190751507119054
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง92 2,5862,4909610,0089,748976676289400013,26112,86697553706737062393683607925078260782607529063
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)104 4,0233,4168510,6888,863831,141882770195015,85213,35684516116461148762626316956171550646206363091
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ 2,691008,171001,0810000011,943000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน91 7,5395,1366826,25321,209814,3593,94891999910038,25030,39279642907825069322762708320087160792408023057
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์139 7,1316,2428822,65919,563863,4373,3069600033,22729,11188627616279146933776416775071710637906379067
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน84 6,7053,1434719,1169,132484,0422,3705900029,86314,64549549705797048105158960110440111430107461108451152
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ114 4,5193,8708614,37212,122841,8931,7609300020,78417,752856156176561607037656186461864618547186461111
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า106 4,4533,4007612,52610,199812,3402,3311000100019,31916,03083565906360055680645818538084390824108241059
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)113 3,6223,5909910,34710,255992,4662,46210000016,43516,30799734007736061484724107934078350803307835067
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง (รก.ผอ.สพป.สป.2)69 5,3085,2479922,76222,501991,9771,8849500030,04729,63299472305318048221561505516053180502104922058
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1124 6,5044,7327320,24517,534874,2535,16312100031,00227,4298878490100460855929650011531011729011531011135081
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา65 5,1272,1934315,1916,761452,7801,6405900023,09810,5944649240100250913319827010322010223010124010124099
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม64 3,3722,5147513,35910,579792,5991,7046600019,33014,79777284104340041411443905231053300523105330050
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)106 4,9404,92510014,94014,8891002,5092,50910000022,38922,3231003472033730258103868056500565005254053530106
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว82 5,8525,7579818,66118,6341002,8092,80610000027,32227,197100146801468013690156701468015670146801567015
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)112 5,9335,8489916,89316,8601002,6282,61910000025,45425,327100625005259149630565606744168440585405557071
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ81 7,0977,0009925,51625,317995,5325,7821050768038,14538,867102532805328047340522905625056250572405130057
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง-79 4,9313,5387215,30811,257742,2341,5236800022,47316,31873434016941057512654417832080300743607436066
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต80 8,8274,5895232,03819,196605,5613,7736800046,42627,55859464007243167481803608630087290872908432084
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง86 4,1534,1149913,87313,748991,4231,42310000019,44919,28599493704741042451523605038054340503805137062
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน)72 5,4284,6448626,96425,959964,1783,7358991738036,66134,41194383403834034380403204428046260432904428042
47มัธยมศึกษา 3นายมานะ พุ่มบัว22 00000040,53615,8113925,4508,5113365,98624,3223710120361103511139803313134121331313511138
48มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์18 00000030,1407,9662623,3766,1112653,51614,0772611111531015310154915310152111531015211151
49มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์43 00042042010037,87837,87810026,97926,97910065,27765,2771004300430043004300430043004300430043
50มัธยมศึกษา 6นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์54 24324310066666610041,48241,45210031,63531,1979974,02673,55899183602727018351322202033118360183511736141
51มัธยมศึกษา 7นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 00000023,1730018,7020041,875000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ55 00000032,52632,49110022,59522,62610055,12155,1171005320532052305320523052305230523039
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน61 00026626610041,55941,55910028,70828,70810070,53370,533100358025903580358075401051095202536060
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน49 00000032,43623,4597222,24915,2826954,68538,74171282703426031290342603129027330263312535040
55มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล(รก.)31 50001631318014,42411,7528112,52810,7768627,16522,6598392111820117211201812118020190192001821027
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม 0002460045,4450030,9240076,61500480050005000500050005000500050002
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 00000058,6490053,17800111,827001003003003003003003003002
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์41 00000068,50954,3277955,68044,79180124,18999,1188031110448040120411103715034180371413516136
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู32 3,3663,36610012,68612,6861001,2501,25010031331310017,61517,615100141801517013190201202111021110201201814018
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์113 7,4357,1829724,73222,491912,1751,8148300034,34231,4879273391893818443192351106211101261992819928174
รวม 5,080 252,629 206,604 82 825,388 697,071 84 599,146 379,898 63 354,270 198,054 56 2,031,433 1,481,627 73 2,849 2,453 10 3,557 2,448 10 3,190 2,747 78 3,662 2,344 9 4,073 1,933 9 4,109 1,900 6 4,009 1,996 10 3,962 2,045 8 3,868
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน