ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 19 14 4 37 115
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ15 36 12 1 64
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช30 51 20 2 103
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี12 43 7 5 67
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ89 87 9 3 188 1
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์85 74 5 164 1159
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี99 51 2 152 1231149
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย110 68 1 1 180 13214199
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล111 61 1 2 175
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ70 66 3 139 110
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง78 45 4 1 128
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง66 69 6 141
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง70 38 2 1 111 2122192
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี66 74 2 1 143 11458
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-47 52 3 102
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)22 50 8 1 81 1136
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 438 51 4 93 2121
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย44 69 6 3 122
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี108 67 5 2 182 1111783
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-70 76 4 150
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี80 58 2 140
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี72 59 5 136
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน73 50 3 1 127
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก58 57 6 1 122 1121144
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)41 46 3 90
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี78 24 2 104
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์80 44 2 126 12
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ45 27 2 74
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก24 59 16 4 103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์55 82 3 2 142
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน68 79 6 1 154 211162
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ78 52 3 1 134
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า75 43 4 1 123 100
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์62 50 1 113 211108