wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี
0.00 0.00
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)1
2
2
2,030,300.00 2,030,300.00
1
1
845,000.00
1
1
945,000.00
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)
0.00 0.00
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี
0.00 0.00
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ3
14
14
9,217,600.00 9,217,600.00
1
1
913,200.00
1
1
516,000.00
1
1
139,000.00
2
2
729,200.00
1
1
428,700.00
2
2
1,164,700.00
1
1
330,000.00
2
2
924,500.00
3
3
3,107,500.00
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.)3
6
5
5,931,800.00 4,823,800.00
1
1
774,900.00
1
1
983,700.00
1
1
435,000.00
3
2
2,134,010.00
7ประถมศึกษาอ่างทอง -รก.นายสมปอง คงอ่อน3
11
11
8,791,500.00 8,791,500.00
1
1
722,400.00
1
1
600,000.00
1
1
1,295,000.00
2
2
1,118,600.00
1
1
370,000.00
2
2
890,800.00
3
3
3,107,900.00
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง2
8
8
6,304,300.00 6,304,300.00
1
1
822,900.00
1
1
1,280,000.00
1
1
488,000.00
1
1
585,000.00
1
1
370,000.00
1
1
485,000.00
2
2
2,215,000.00
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง2
5
5
4,321,100.00 4,321,100.00
1
1
917,800.00
1
1
433,900.00
1
1
308,000.00
2
2
2,115,400.00
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ1
5
5
3,986,400.00 3,986,400.00
1
1
722,400.00
1
1
888,000.00
1
1
489,900.00
1
1
371,100.00
1
1
750,000.00
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)1
1
1
1,108,000.00 1,108,000.00
1
1
1,100,000.00
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า2
10
10
7,737,400.00 7,737,400.00
1
1
654,000.00
1
1
850,000.00
1
1
698,000.00
1
1
130,000.00
1
1
917,800.00
1
1
490,000.00
1
1
535,000.00
1
1
323,000.00
2
2
1,919,000.00
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม2
5
5
4,372,000.00 4,372,000.00
1
1
915,000.00
1
1
489,400.00
1
1
371,000.00
2
2
2,154,000.00
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน1
5
5
4,234,800.00 4,234,800.00
1
1
680,000.00
1
1
983,000.00
1
1
586,700.00
1
1
461,700.00
1
1
960,000.00
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-1
4
4
3,844,400.00 3,844,400.00
1
1
700,000.00
1
1
972,500.00
1
1
491,500.00
1
1
899,000.00
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)1
6
6
4,929,100.00 4,929,100.00
1
1
745,000.00
1
1
645,000.00
1
1
960,000.00
1
1
435,100.00
1
1
435,000.00
1
1
949,000.00
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
0.00 0.00
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน)2
11
11
8,230,900.00 8,230,900.00
2
2
1,645,800.00
1
1
922,300.00
2
2
1,689,200.00
1
1
163,100.00
1
1
568,800.00
1
1
618,500.00
1
1
376,000.00
2
2
2,216,000.00
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 2
7
7
4,708,400.00 4,708,400.00
1
1
660,000.00
1
1
738,000.00
2
2
952,000.00
1
1
319,000.00
2
2
1,897,000.00
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-1
3
3
1,705,200.00 1,705,200.00
1
1
150,000.00
1
1
407,000.00
1
1
1,100,000.00
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี2
8
8
5,049,000.00 5,049,000.00
2
2
1,374,000.00
2
2
259,744.52
1
1
411,595.63
1
1
311,513.22
2
2
1,826,465.60
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี2
10
10
8,534,800.00 8,534,800.00
1
1
715,000.00
1
1
664,000.00
2
2
1,897,488.00
1
1
524,000.00
1
1
527,000.00
2
2
857,490.00
2
2
1,857,000.00
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน
0.00 0.00
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก2
9
9
6,204,300.00 6,204,300.00
1
1
822,900.00
1
1
860,000.00
1
1
583,000.00
2
2
978,900.00
2
2
742,100.00
2
2
2,216,000.00
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)1
5
5
3,962,600.00 3,962,600.00
1
1
822,900.00
1
1
922,300.00
1
1
618,500.00
1
1
490,900.00
1
1
1,108,000.00
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง2
7
7
5,386,800.00 5,386,800.00
1
1
821,390.00
1
1
860,200.00
1
1
155,000.00
1
1
1,292,976.00
2
2
1,135,800.00
1
1
1,107,000.00
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)1
5
5
3,174,200.00 3,174,200.00
1
1
900,000.00
1
1
163,000.00
1
1
451,000.00
1
1
452,000.00
1
1
1,041,000.00
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ2
9
9
6,878,800.00 6,878,800.00
2
2
1,644,900.00
1
1
1,292,000.00
2
2
978,000.00
2
2
741,100.00
2
2
2,059,000.00
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน
0.00 0.00
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์2
11
11
9,014,100.00 9,014,100.00
1
1
822,000.00
2
2
2,350,000.00
2
2
1,171,000.00
2
2
1,202,800.00
2
2
946,000.00
2
2
2,063,000.00
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน2
7
7
6,121,200.00 6,121,200.00
1
1
749,000.00
2
2
1,842,538.60
1
1
597,800.00
2
2
951,704.00
1
1
1,078,000.00
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ1
2
2
1,340,900.00 1,340,900.00
1
1
720,300.00
1
1
618,000.00
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1
2
2
1,726,500.00 1,726,500.00
1
1
569,900.00
1
1
1,108,000.00
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)1
3
3
2,588,400.00 2,588,400.00
1
1
907,400.00
1
1
954,700.00
1
1
350,000.00
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2)
0.00 0.00
36ประถมศึกษาสระแก้ว 12
11
11
9,244,900.00 9,244,900.00
1
1
593,820.00
1
1
593,820.00
1
1
853,600.00
2
2
2,284,700.00
1
1
434,100.00
1
1
593,820.00
1
1
618,500.00
1
1
395,880.00
2
2
2,097,700.00
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา1
5
5
4,335,300.00 4,335,300.00
1
1
749,000.00
1
1
947,300.00
1
1
480,000.00
1
1
400,000.00
1
1
985,000.00
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม2
10
10
8,235,800.00 8,235,800.00
2
2
1,645,800.00
1
1
860,200.00
1
1
1,295,000.00
2
2
1,237,000.00
2
2
981,800.00
2
2
2,216,000.00
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)2
9
9
7,275,100.00 7,275,100.00
1
1
814,670.00
1
1
715,000.00
1
1
999,900.00
2
2
1,195,900.00
2
2
957,910.00
2
2
2,184,990.00
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว
0.00 0.00
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)
0.00 0.00
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ
0.00 0.00
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง-2
10
10
7,245,900.00 7,245,900.00
1
1
790,000.00
1
1
922,300.00
1
1
572,700.00
1
1
163,100.00
1
1
583,200.00
1
1
568,000.00
1
1
580,000.00
1
1
450,000.00
2
2
2,079,000.00
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต1
5
5
3,964,200.00 3,964,200.00
1
1
794,236.00
1
1
1,258,550.00
1
1
416,753.00
1
1
266,900.00
1
1
1,108,000.00
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง1
5
5
3,622,400.00 3,622,400.00
1
1
922,300.00
1
1
774,000.00
1
1
160,000.00
1
1
568,800.00
1
1
1,107,000.00
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน)
0.00 0.00
47ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู
0.00 0.00
48ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์2
8
8
5,170,200.00 5,170,200.00
1
1
846,000.00
1
1
145,000.00
1
1
400,000.00
1
1
554,000.00
1
1
432,100.00
1
1
345,000.00
2
2
2,040,000.00
รวม
60
244
243
190,528,600.00 189,420,600.00 22.00 22.00 17,053,980.00 10.00 10.00 6,776,920.00 10.00 10.00 8,950,800.00 13.00 13.00 9,816,136.00 11.00 11.00 1,627,944.52 25.00 25.00 26,527,952.60 7.00 7.00 2,820,953.00 5.00 5.00 2,861,200.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 1,218,900.00 7.00 7.00 3,885,400.00 14.00 14.00 6,611,515.63 23.00 23.00 13,345,400.00 12.00 12.00 4,279,813.22 22.00 22.00 10,080,684.00 4.00 4.00 1,348,000.00 56.00 55.00 56,849,965.60
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/10/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน