ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 0 0 0
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 1 2 2,030,300 1 1
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 0 0 0
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี 0 0 0
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ 3 14 9,217,600 1 1 1 2 1 2 1 2 3
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.) 3 6 5,931,800 1 1 1 3
7ประถมศึกษาอ่างทอง -รก.นายสมปอง คงอ่อน 3 11 8,791,500 1 1 1 2 1 2 3
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง 2 8 6,304,300 1 1 1 1 1 1 2
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง 2 5 4,321,100 1 1 1 2
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 1 5 3,986,400 1 1 1 1 1
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน) 1 1 1,108,000 1
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า 2 10 7,737,400 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม 2 5 4,372,000 1 1 1 2
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน 1 5 4,234,800 1 1 1 1 1
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2- 1 4 3,844,400 1 1 1 1
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน) 1 6 4,929,100 1 1 1 1 1 1
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 0 0 0
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน) 2 11 8,230,900 2 1 2 1 1 1 1 2
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 2 7 4,708,400 1 1 2 1 2
20ประถมศึกษาราชบุรี 2- 1 3 1,705,200 1 1 1
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 2 8 5,049,000 2 2 1 1 2
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี 2 10 8,534,800 1 1 2 1 1 2 2
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน 0 0 0
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก 2 9 6,204,300 1 1 1 2 2 2
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 1 5 3,962,600 1 1 1 1 1
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง 2 7 5,386,800 1 1 1 1 2 1
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 1 5 3,174,200 1 1 1 1 1
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ 2 9 6,878,800 2 1 2 2 2
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน 0 0 0
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์ 2 11 9,014,100 1 2 2 2 2 2
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน 2 8 9,471,200 1 2 1 2 1 1
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ 1 2 1,340,900 1 1
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า 1 2 1,726,500 1 1
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 1 3 2,588,400 1 1 1
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 0 0 0
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1 2 11 9,244,900 1 1 1 2 1 1 1 1 2
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา 1 5 4,335,300 1 1 1 1 1
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม 2 10 8,235,800 2 1 1 2 2 2
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 2 9 7,275,100 1 1 1 2 2 2
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว 0 0 0
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ) 0 0 0
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ 0 0 0
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง- 2 10 7,245,900 1 1 1 1 1 1 1 1 2
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต 1 5 3,964,200 1 1 1 1 1
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง 1 5 3,622,400 1 1 1 1 1
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน) 0 0 0
47ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู 0 0 0
48ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 2 8 5,170,200 1 1 1 1 1 1 2
รวม 60 245 193,878,600 22 10 10 13 11 25 7 5 0 3 7 14 23 12 22 4 56 1
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/10/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน