ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 1 4 12 25 0 3 0 3 0 0 49
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 1 3 9 49 0 1 0 11 1 0 75
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 0 4 9 36 0 0 0 4 11 0 65
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 1 3 3 33 1 1 0 5 0 0 47
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 1 2 10 46 0 0 0 5 0 0 64
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 1 3 0 69 4 1 0 9 3 0 90
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 1 12 0 60 2 17 0 11 3 0 106
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 2 11 59 0 0 0 7 0 0 80
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 1 2 6 44 0 0 0 5 4 0 66
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาอ่างทอง เขต - 1 11 3 77 0 0 0 10 1 0 107
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 1 5 0 85 1 0 0 10 3 0 109
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 1 5 13 33 0 1 0 3 2 0 60
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสิงห์บุรี เขต - 1 6 7 45 0 1 0 8 1 0 70
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาชัยนาท เขต - 1 11 0 73 0 1 0 10 7 0 104
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 1 8 14 50 0 0 0 11 1 0 85
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 1 4 9 46 0 0 0 7 0 0 67
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 1 3 0 52 0 0 0 5 2 0 66
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 1 3 15 33 0 0 0 2 4 0 58
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 1 5 15 39 0 0 0 2 1 0 63
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 1 1 3 9 52 0 0 0 6 0 0 71
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 2 0 4 9 41 0 1 0 0 0 0 69
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 1 6 10 38 0 0 0 2 0 0 57
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 0 3 3 46 0 0 0 2 0 0 54
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาตราด เขต - 0 4 14 36 1 0 0 2 0 0 61
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 1 7 12 44 0 0 0 9 0 0 73
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 0 5 7 38 0 0 0 8 0 0 58
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 1 4 0 129 0 0 0 7 8 0 150
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 0 1 11 14 0 0 0 0 0 0 26
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานครนายก เขต - 1 4 13 38 0 0 0 8 6 0 71
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 1 3 18 51 0 0 0 6 0 0 79
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 1 6 0 38 0 0 0 3 2 0 51
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 0 3 0 61 0 0 0 14 0 0 79
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 0 2 8 37 0 0 0 7 0 0 56
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 1 3 17 46 0 0 0 9 6 0 82
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 1 5 10 38 0 0 0 6 0 0 60
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 0 2 10 32 0 0 0 4 0 0 48
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 1 2 8 25 0 0 0 2 18 0 56
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 1 6 19 47 1 0 0 11 2 0 97
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 0 6 17 45 0 0 0 2 0 0 73
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 1 5 3 37 0 0 0 6 0 0 52
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 1 4 10 55 0 0 0 9 0 0 79
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 1 4 0 56 0 1 0 3 5 0 72
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต - 1 2 10 41 0 0 0 6 6 0 67
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต - 1 8 15 50 0 0 0 9 2 0 85
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 1 4 0 80 1 3 0 11 8 0 113
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 1 6 14 42 0 2 0 4 0 0 69
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1 6 15 50 0 0 0 11 0 0 84
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0 7 13 44 0 2 0 3 14 0 84
คลิก..
49 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
คลิก..
50 สพท.มัธยมศึกษา เขต 1 1 5 10 26 0 0 0 2 7 0 52
คลิก..
51 สพท.มัธยมศึกษา เขต 2 1 2 9 34 0 0 0 1 0 0 47
คลิก..
52 สพท.มัธยมศึกษา เขต 3 1 3 2 13 0 0 0 0 2 0 21
คลิก..
53 สพท.มัธยมศึกษา เขต 4 1 4 11 27 0 0 0 0 0 0 43
คลิก..
54 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
55 สพท.มัธยมศึกษา เขต 5 1 7 8 25 1 0 0 0 0 0 43
คลิก..
56 สพท.มัธยมศึกษา เขต 18 1 2 9 29 0 0 0 0 0 0 41
คลิก..
57 สพท.มัธยมศึกษา เขต 17 1 0 5 26 0 0 0 1 0 0 33
คลิก..
58 สพท.มัธยมศึกษา เขต 6 0 4 5 29 2 0 0 0 9 0 49
คลิก..
59 สพท.มัธยมศึกษา เขต 7 1 3 13 18 0 0 0 1 0 0 36
คลิก..
60 สพท.มัธยมศึกษา เขต 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
61 สพท.มัธยมศึกษา เขต 9 0 3 11 22 1 0 0 2 3 0 42
คลิก..
62 สพท.มัธยมศึกษา เขต 10 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0 15
คลิก..
รวม 45 257 495 2,567 15 35 0 305 142 0 3,931
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/05/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน