ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 0 4 12 14 0 3 0 3 0 0 37
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 0 3 10 48 0 1 0 11 1 0 74
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 0 4 9 40 0 0 0 4 10 0 68
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 1 3 6 29 1 0 0 5 0 0 45
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 0 1 9 46 0 0 0 5 0 0 61
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 0 3 8 28 0 0 0 6 10 0 55
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 1 1 11 36 0 0 0 7 0 0 56
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 2 13 60 0 0 0 7 0 0 83
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 1 2 5 40 0 0 0 5 4 0 61
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาอ่างทอง เขต - 1 11 3 77 0 0 0 10 1 0 107
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 0 3 9 47 0 0 0 7 1 0 68
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 1 5 10 35 0 1 0 3 3 0 59
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสิงห์บุรี เขต - 0 6 6 31 0 1 0 7 1 0 53
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาชัยนาท เขต - 0 5 0 46 0 0 0 6 5 0 63
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 0 5 8 41 0 0 0 10 0 0 64
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 1 4 5 33 0 0 0 7 0 0 50
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 1 5 8 38 0 0 0 4 0 0 56
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 0 3 11 29 0 1 0 2 4 0 50
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 1 4 25 50 0 0 0 2 2 0 84
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 1 0 2 8 46 0 0 0 6 0 0 62
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 2 0 2 8 24 0 1 0 0 0 0 46
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 1 5 3 35 0 0 0 2 0 0 46
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 0 3 4 35 0 0 0 2 0 0 44
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาตราด เขต - 0 3 12 29 0 0 0 2 1 0 51
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 1 4 9 31 0 2 0 9 0 0 57
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 0 5 8 39 0 0 0 8 5 0 65
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 1 2 10 32 0 0 0 5 0 0 50
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 0 2 6 20 0 0 0 0 0 0 28
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานครนายก เขต - 1 4 12 29 0 0 0 8 9 0 65
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 1 3 18 51 0 0 0 6 0 0 79
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 0 6 4 40 0 0 0 3 0 0 53
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 0 1 6 53 0 0 0 12 0 0 74
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 0 2 6 31 0 0 0 7 0 0 48
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 1 2 13 39 0 0 0 9 5 0 69
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 0 5 10 35 0 0 0 6 0 0 56
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 0 2 10 32 0 0 0 4 0 0 48
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 1 2 8 22 0 0 0 2 18 0 53
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 1 6 19 47 1 0 0 11 2 0 97
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 0 6 20 45 0 0 0 2 0 0 76
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 1 5 5 33 0 0 0 6 0 0 50
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 1 4 10 55 0 0 0 9 0 0 79
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 0 4 9 44 0 1 0 2 6 0 67
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต - 1 1 7 32 0 0 0 5 11 0 58
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต - 0 2 15 50 0 0 0 9 2 0 79
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 0 3 9 38 0 0 0 4 4 0 63
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 1 6 14 42 0 2 0 4 0 0 69
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 0 5 7 41 0 0 0 10 0 0 64
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0 6 10 31 0 1 0 3 14 0 65
คลิก..
49 สพท.มัธยมศึกษา เขต 1 0 4 9 20 0 0 0 2 6 0 42
คลิก..
50 สพท.มัธยมศึกษา เขต 2 1 2 8 40 0 0 0 1 0 0 52
คลิก..
51 สพท.มัธยมศึกษา เขต 3 0 2 3 30 0 0 0 0 0 0 35
คลิก..
52 สพท.มัธยมศึกษา เขต 4 0 4 9 23 0 0 0 0 0 0 57
คลิก..
53 สพท.มัธยมศึกษา เขต 5 1 7 13 26 1 0 0 0 0 0 49
คลิก..
54 สพท.มัธยมศึกษา เขต 18 1 3 6 33 0 0 0 0 0 0 43
คลิก..
55 สพท.มัธยมศึกษา เขต 17 1 0 5 28 0 0 0 1 0 0 35
คลิก..
56 สพท.มัธยมศึกษา เขต 6 0 3 3 18 0 0 0 1 6 0 31
คลิก..
57 สพท.มัธยมศึกษา เขต 7 1 3 5 18 0 0 0 1 0 0 28
คลิก..
58 สพท.มัธยมศึกษา เขต 8 1 1 8 25 0 0 0 1 15 0 51
คลิก..
59 สพท.มัธยมศึกษา เขต 9 0 3 7 21 1 0 0 2 3 0 37
คลิก..
60 สพท.มัธยมศึกษา เขต 10 0 2 8 14 0 0 0 0 0 0 24
คลิก..
61 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
คลิก..
62 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 27 211 532 2,147 4 14 0 276 149 0 3,441
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน