ข้อมูลรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-3)และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6)ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559 ภาคกลาง ภาคกลาง
ครั้งที่ 3 ภายใน 30 พ.ย. 59
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด(โรง)ให้ข้อมูล1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)
1สพป.กรุงเทพมหานคร 37 37 / 3,151 3,151 3,151 / 3,176 3,176 3,176 / 3,190 3,190 3,190 / 3,282 3,282 3,282 / 3,335 3,335 3,335 / 3,396 3,396 3,396
2สพม. เขต 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3สพม. เขต 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 143 143 / 2,626 2,626 2,626 / 2,615 2,615 2,615 / 2,692 2,692 2,692 / 2,661 2,661 2,661 / 2,611 2,611 2,611 / 2,568 2,568 2,568
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 102 102 / 1,660 1,660 1,660 / 1,688 1,688 1,688 / 1,738 1,738 1,738 / 1,802 1,802 1,802 / 1,925 1,925 1,925 / 1,866 1,866 1,866
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 81 81 / 2,702 2,702 2,702 / 2,501 2,501 2,501 / 2,409 2,409 2,409 / 2,301 2,301 2,301 / 2,215 2,215 2,215 / 2,233 2,233 2,233
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 93 93 / 1,742 1,742 1,742 / 1,676 1,676 1,676 / 1,750 1,750 1,750 / 1,715 1,715 1,715 / 1,682 1,682 1,682 / 1,769 1,769 1,769
8สพป.จันทบุรี เขต 1 87 87 / 2,264 2,264 2,264 / 2,023 2,023 2,023 / 1,950 1,950 1,950 / 1,920 1,920 1,920 / 2,005 2,005 2,005 / 2,106 2,106 2,106
9สพป.จันทบุรี เขต 2 108 108 / 2,432 2,432 2,432 / 2,113 2,113 2,113 / 1,886 1,886 1,886 / 1,868 1,868 1,868 / 1,849 1,849 1,849 / 1,817 1,817 1,817
10สพม. เขต 17 39 1 / 32 32 32 / 27 27 27 / 28 28 28 / 24 24 24 / 25 25 25 / 21 21 21
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 142 142 / 3,590 3,590 3,590 / 3,617 3,617 3,617 / 3,472 3,472 3,472 / 3,460 3,460 3,460 / 3,521 3,521 3,521 / 3,756 3,756 3,756
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 154 153 / 3,141 3,141 3,141 / 3,045 3,045 3,045 / 3,083 3,083 3,083 / 2,875 2,875 2,875 / 2,941 2,941 2,941 / 3,048 3,048 3,048
13สพม. เขต 6 54 1 / 137 137 137 / 110 110 110 / 119 119 119 / 109 109 109 / 102 102 102 / 121 121 121
14สพป.ชลบุรี เขต 1 82 82 / 3,110 3,110 3,110 / 2,847 2,847 2,847 / 2,854 2,854 2,854 / 2,909 2,909 2,905 / 2,837 2,837 2,831 / 2,861 2,861 2,861
15สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112 / 2,764 2,764 2,764 / 2,711 2,711 2,711 / 2,680 2,680 2,680 / 2,610 2,610 2,610 / 2,579 2,579 2,579 / 2,757 2,757 2,757
16สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81 / 4,458 4,458 4,458 / 4,428 4,428 4,425 / 4,253 4,253 4,253 / 4,072 4,072 4,068 / 4,075 4,075 4,074 / 4,166 4,166 4,162
17สพม. เขต 18 50 1 /