รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคกลาง
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กรุงเทพมหานคร  นายสุรชัย ทองทวี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 1  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 146,915.00 3,900.00 25,225.00 6,000.00 13,000.00 168,810.00 2,000.00 365,850.00
สพม. เขต 2  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 1,366,547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,366,547.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นายอภิชัย ทำมาน 129,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,846.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน) 134,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,782.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.จันทบุรี เขต 1  นายมนตรี ทัดเทียม 233,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,878.00
สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 179,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,570.00
สพม. เขต 17  นายพิทยุตม์ กงกุล(รก.) 166,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นายวิสูตร เจริญวงษ์ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 6  นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ชลบุรี เขต 1  นายวสันต์ นาวเหนียว 625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,000.00
สพป.ชลบุรี เขต 2  นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ) 275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00
สพป.ชลบุรี เขต 3  นายวิชัย พวงภาคีศิริ 339,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,166.00
สพม. เขต 18  นายสมศักดิ์ ทองเนียม 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00
สพป.ชัยนาท  ว่าง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ตราด  -ว่าง- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.นครนายก  ดร.สุดา สุขอ่ำ 143,113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,113.00
สพป.นครปฐม เขต 1  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.นครปฐม เขต 2  นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน) 121,039.00 5,490.00 1,200.00 0.00 0.00 3,210.00 0.00 130,939.00
สพป.นนทบุรี เขต 1  นายกำจัดคงหนู 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.นนทบุรี เขต 2  นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
สพม. เขต 3  นายมานะ พุ่มบัว 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปทุมธานี เขต 1  นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปทุมธานี เขต 2  นายวิชัย แสงศรี 102,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,290.00
สพม. เขต 4  นายนพพร พิพิธจันทร์ 124,607.00 0.00 12,000.00 2,500.00 1,750.00 65,508.00 10,708.00 217,073.00
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก 860,328.00 1,140,000.00 962,560.00 600,000.00 600,000.00 819,720.00 0.00 4,982,608.00
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นายดำเนิน เพียรค้า 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 30,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,017.00
สพม. เขต 7  นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นายดำหริ งิมสันเทียะ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.เพชรบุรี เขต 1  นายกนก ปิ่นตบแต่ง 177,378.00 0.00 771,600.00 0.00 3,945.00 184,800.00 8,520.00 1,146,243.00
สพป.เพชรบุรี เขต 2  นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 111,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 1,500.00 132,556.00
สพม. เขต 10  ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ 68,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,190.00
สพป.ระยอง เขต 1  นายสุพรรณ หารธุจิต 200,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 212,000.00
สพป.ระยอง เขต 2  นายธงชัย มั่นคง 304,545.00 0.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 25,000.00 1,500.00 366,045.00
สพป.ราชบุรี เขต 1  213,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,000.00
สพป.ราชบุรี เขต 2  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 8  นายสมชาย รองเหลือ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
สพป.ลพบุรี เขต 1  ว่าง 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.ลพบุรี เขต 2  ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน) 179,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,150.00
สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 145,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 5,260.00 153,164.00
สพป.สมุทรสงคราม  นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ 155,260.00 7,500.00 12,500.00 0.00 0.00 25,000.00 10,000.00 210,260.00
สพป.สมุทรสาคร  นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน 93,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,160.00
สพป.สระแก้ว เขต 1  63,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,580.00
สพป.สระแก้ว เขต 2  บรรลุ ดารา 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.สระบุรี เขต 1  นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.สระบุรี เขต 2  นายปราโมทย์ แสนกล้า 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00
สพป.สิงห์บุรี  นายสุเมธี จันทร์หอม 180,000.00 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 17,950.00 41,955.00 284,905.00
สพม. เขต 5  นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นายเกษม คำศรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายไพศาล ปันแดน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 9  นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน 390,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,428.00
สพป.อ่างทอง  รก.นายสมปอง คงอ่อน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
รวม 8,769,949.00 1,159,890.00 1,820,085.00 618,500.00 653,695.00 1,360,798.00 81,443.00 14,464,360.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/10/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน