เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน023545257
2.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1นางนวรัตน์ อินทรวิเชียรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
3.มัธยมศึกษา เขต 1นางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
4.มัธยมศึกษา เขต 2นางอัญชลี เจริญสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 114
5.มัธยมศึกษา เขต 2นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 114
6.มัธยมศึกษา เขต 2นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0610354122
7.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นางปรางมาศ สุขล้อมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0849334515
8.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นางนงคราญ เรืองนุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0840215167
9.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นายยอดยิ่ง ทองรอดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0907208835
10.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2นางอัญชลี นันท์จันทึกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7102214
11.มัธยมศึกษา เขต 3นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ว่องกิจผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0830551309
12.มัธยมศึกษา เขต 3นางสาวรัชดาพร บุบผาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0819605182
13.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1นางสาวอรทัย หล่อสันติสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน-
14.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1นางลำเพย สนธิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819315642
15.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
16.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นางสาวไอลดา คล้ายสำริดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
17.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นางอรพิน มีวิชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
18.มัธยมศึกษา เขต 4นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-8132023
19.มัธยมศึกษา เขต 4นางสาวสุชาดา เหมือนแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0873421766
20.มัธยมศึกษา เขต 4นางสาวโชติรส สุขชูศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0840804094
21.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางวันวิสา ขันติวงษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
22.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางปรานี สุขอุดมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
23.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวันผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
24.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2นางณัฎฐ์สุมน นันทิชาธนาศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน061-8589977
25.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2นางนิสากรณ์ สุภาพจน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-1746225
26.ประถมศึกษาอ่างทองนางไพฑูรย์ จิตใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0947422998
27.ประถมศึกษาอ่างทองนางสุณี บุญเลิศผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ035611371ต่อ 0
28.ประถมศึกษาอ่างทองนางดาวรุ่ง บุญถนอมผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา08 9922 4847
29.ประถมศึกษาอ่างทองนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0867833684
30.ประถมศึกษาอ่างทองนางสมคิด ชีระภากรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0823568144
31.ประถมศึกษาอ่างทองนางวิภา สาธิตะกรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0817537095
32.ประถมศึกษาอ่างทองนายโสรส มั่นดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ035611371 ต่อ107
33.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นางกชพรรณ พุกาธรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896959264
34.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0891889049
35.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นางประครอง แก้วดวงเล็กผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน085 1110073
36.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081 816 1350
37.ประถมศึกษาสิงห์บุรีนางสาวสุขวรรณ ทองสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
38.ประถมศึกษาสิงห์บุรีนางสาวอนงค์ บุญเอี่ยมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
39.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวอุสา กลับหอมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-6442686
40.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวกุลภัสสรณ์ พิทักษ์ศักดาชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน080-0207298
41.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวธีราพร เกตุสำราญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-0634282
42.ประถมศึกษาชัยนาทนางสาวสายชล ภูไทยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2070608
43.ประถมศึกษาชัยนาทนางสาววาสนา นิยมธรรมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-9612326
44.ประถมศึกษาชัยนาทนายองอาจ พินทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-5656989
45.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
46.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1นางลมัย ศรีเมืองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
47.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2นางสมปอง โฆษิตพลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-6123-5015
48.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาวอัจฉรา ทรงธรรมบวรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน082-2095891
49.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางประภาศรี พิทอนวอนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-8154050
50.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาววรรณา แขกปัญญาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-3361345
51.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นางสาวนวลพร สุวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน038474630-5
52.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นายอัคคกฤต เชยชิตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน038474630-5
53.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นางสาวสว่าง จันทุมมีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818637076
54.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0898978736
55.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0876040471
56.มัธยมศึกษา เขต 18นางสาวมนทิรา วุฒิสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-7036111
57.มัธยมศึกษา เขต 18นางธนนันท์ คณะรมย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ198-2527145
58.ประถมศึกษาระยอง เขต 1นางวัลลภา จันทรพิทักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0992159175
59.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางสาวอลิสา คชารัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
60.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางแสงเดือน วงษ์มณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีบริหารงานบุคคล
61.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางสาวพนิดา คุ้มคงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีบริหารงานบุคคล
62.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1นางอุมาพร จรัลทรัพย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7716052
63.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2นางสาวพรทิพา ภูเลื่อนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-6573031
64.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2นายลอย เต่าทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-3342985
65.มัธยมศึกษา เขต 17นางสาวสุกัญญา ชาญพนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0812912389
66.มัธยมศึกษา เขต 17นางสาวลาวัลย์ เฟื่องประยูรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-6522084
67.ประถมศึกษาตราดนางกรวรรณ บุญฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897480735
68.ประถมศึกษาตราดนางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏิผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
69.ประถมศึกษาตราดนางชมพูนุช เสริมเสนาบุญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0892441796
70.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางกำไร นาคประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0899898001
71.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางนฤมล สินเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817826095
72.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868417085
73.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายบัญหาญ เดชเฟื่องผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818649976
74.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819968195
75.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
76.มัธยมศึกษา เขต 6นางสาวนภาพร สะมันผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0892036069
77.มัธยมศึกษา เขต 6ว่าที่ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0811564490
78.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1นางสาวสธนา สำนักวังชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน037213200
79.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2นางสาวอรอนงค์ ยุทธวิธีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0878342255
80.ประถมศึกษานครนายกผู้ดูแลหลักระบบอีมี
81.ประถมศึกษานครนายกนางวันประภา เนื่องจากจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7470507
82.ประถมศึกษานครนายกนางณภาษร อ๊อกเวชะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0912751880
83.ประถมศึกษานครนายกนายกิตติศักด์ แป้นงามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-8141000
84.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสมพิศ สุวรรณชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
85.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวแววตา ทองเกลี้ยงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ
86.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวทัศนีย์ เข็มเพชรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
87.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นายสากล พรหมศิริเดชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
88.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
89.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน061-1544599
90.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นางพรรณวิภา เทพขามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
91.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นายณพล ยะนินทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882864153
92.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางพิมพ์สิริ สหเกียรติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
93.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางอาภรณ์ มุ่งเมืองผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
94.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
95.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางพิศมัย พงษ์พาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน032-326013
96.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2นางจุฬา ดำรงค์สกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน032-232969
97.มัธยมศึกษา เขต 8นางสาวพุทธชาด ทองหยวกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน032-327443 ต่อ 13
98.มัธยมศึกษา เขต 8นายชาคริต ราชนิธยากรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน032-327443 ต่อ 18
99.มัธยมศึกษา เขต 8นายไพรัช สถานรัมย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน032-327443 ต่อ 18
100.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางสาวจินตนา ศรีธินันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน034-564330 ต่อ 361
101.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางนิตยาพร แซ่ตั้งผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ034-564330 ต่อ 792
102.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางสาวเสวรี น้อยนาทผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา034-564330
103.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ034-564330 ต่อ 792
104.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-9132640
105.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0-3459-1111 ต่อ 18
106.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-1220614
107.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4นางปัญญา ยะสงครามผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-1917945
108.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1นางสาวชนิดา แสวงคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895483921
109.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1นางจินตนา องค์ปรีชาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-6057643
110.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3นางจงรัก บริบูรณ์บันเทิงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0983852457
111.มัธยมศึกษา เขต 9นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-7639221
112.มัธยมศึกษา เขต 9นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟักผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-8805740
113.มัธยมศึกษา เขต 9นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรังผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-1959229
114.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสมหมาย ดอกจันทน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
115.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
116.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสุนีย์ นิ่มคล้ายผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำ
117.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2นางศศิธร แร่ทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
118.ประถมศึกษาสมุทรสาครนางสาวอรประภา รัตนปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0939726275
119.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0896855160 , 0955323335
120.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นางวราภรณ์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน032-425076
121.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2นางมาลัยรัตน์ โอฬารวัตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-3839211
122.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2นางสุพิชชา แสนสวยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-1539091
123.มัธยมศึกษา เขต 10นางสาวนพมาส สายน้ำปราณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081 5273397
124.มัธยมศึกษา เขต 10นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
125.มัธยมศึกษา เขต 10นางศุภลักษณ์ คำดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
126.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-6415496
127.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางดารณี ธรรมรงรัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-1250803
128.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางกนกพร บุญญะบุญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-3449692
129.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางกนกวรรณ ญาณกิตติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081 - 7022379
130.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นายปรัชญา อาษาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0807809808
131.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1880-6009
132.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2นางสาวสุรี ขวัญอ่อนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-011-4842